Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Quỳnh Xá

Quỳnh Phụ - Thái Bình
tbh-quynhphu-thcsquynhxa@edu.viettel.vn